Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Heyman Stofferingen BV

De algemene voorwaarden zijn van toepassing:

  • Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
  • Prijsopgaven worden gedaan op basis van de ten tijde van de offerte geldende prijzen en lonen. Wij zijn gerechtigd nadien optredende wijzigingen in prijzen en lonen aan de cliënt door te berekenen.
  • Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, moet betaling binnen 7 dagen na factuurdatum geschieden, zonder korting of verrekening. In geval van latere betaling zijn wij gerechtigd 2% rente per maand in rekening te brengen vanaf de factuurdatum en het factuurbedrag te verhogen met 10% incassokosten.
  • Wij zijn steeds gerechtigd, de uitvoering van een opdracht op te schorten, totdat de cliënt naar ons oordeel redelijk voorschot onder ons gestort heeft.
  • De geleverde goederen blijven, hetzij verwerkt, het zij onverwerkt, ons eigendom tot de volledige betaling en van alle bedragen, welke de cliënt krachtens de bestaande rechtsverhouding verschuldigd is.
  • Indien de overeengekomen levertijd anders dan ten gevolge van overmacht wordt overschreden, strekt zich onze verplichting tot vergoeding van de geleden schade uit tot maximaal 50% van het factuurbedrag.
  • Indien de ondeugdelijkheid van verrichtte werkzaamheden of geleverde goederen aan ons is te wijten, zijn wij – met uitsluiting van alle overige verplichtingen – gehouden tot vervangen van die werkzaamheden of goederen.
  • Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer zij binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht.
  • Alle geschillen worden berecht door de bevoegde Rechter te Zwolle. De cliënt kiest in verband daarmede voor zover wettelijk geoorloofd woonplaats te Zwolle.
Leveringsvoorwaarden

De mogelijkheden in stof of leer zijn eindeloos. Wat bij de meubel fabrikant onmogelijk leek, werd bij Heyman gerealiseerd en dat alles binnen een week.

– Peter wildman, zWOLLE